Gương mini Leica 101 prism

THÔNG TIN GƯƠNG mini101 prism:

  • Hằng số gương: 17.5mm.
  • Độ chính xác định tâm 28.1mm: ± 2.0mm
  • Bong bóng cân bằng tích hợp.